Vai a sottomenu e altri contenuti

CUNCURSU PÙBLICU PRO TÌTULOS E ESAMES PRO N.1 POSTU DE OPERAJU TÈCNICU ISPETZIALIZADU IN MANUTENTZIONE, CAT. B, POSITZIONE ECONÒMICA B3, PRO TRABALLARE IN S'ÀREA TÈCNICA, A TEMPUS PRENU E INDETERMINADU

CUNCURSU PÙBLICU PRO TÌTULOS E ESAMES PRO N.1 POSTU DE OPERAJU TÈCNICU ISPETZIALIZADU IN MANUTENTZIONE, CAT. B, POSITZIONE ECONÒMICA B3, PRO TRABALLARE IN S'ÀREA TÈCNICA, A TEMPUS PRENU E INDETERMINADU


Si faghet a ischire ca est essidu unu cuncursu pùblicu pro tìtulos e esames pro n.1 POSTU DE OPERAJU TÈCNICU ISPETZIALIZADU IN MANUTENTZIONE, CAT. B, POSITZIONE ECONÒMICA B3, PRO TRABALLARE IN S'ÀREA TÈCNICA, a tempus prenu e indeterminadu.


Sa domanda pro leare parte a sa seletzione, chi est mègius a compilare in su mòdulu allegadu a s'avisu e sena bisòngiu de pònnere marca de bullu peruna, depet arribare a s'Ufìtziu de su Protocollu de su Comune de Ardaule a intro de 30 dies dae cando s'avisu de su cuncursu est istadu publicadu in sa Gazeta Ufitziale - sa de 4 sèries - Cuncursos e esames.


ISCADÈNTZIA: su 24 de martzu de su 2022

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Referente: marinella marras
Indirizzo: Piazza Matteotti
Telefono: 0783651223  
Fax: 0783651573  
Email: ragioneria@comuneardauli.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto