Vai a sottomenu e altri contenuti

Bonus integrativu de s'abba

UNIONE DE SOS COMUNES DE SU BARIGADU

Ardaule - Bidoniu - Busache - Fordongianus - Neoneli - Nughedu Santa Itòria - Samugheo - Sorradile - Ula

Localidade Giolantine - (09082) Busache (Aristanis) -

Còditze Fiscale e Partida I.V.A. 01116420959

situ web: www.unionecomunibarigadu.it - posta eletrònica: info@unionecomunibarigadu.it

Allegadu a sa Determinatzione n. 397 de su 24.11.2020

AVISU PÙBLICU
PRO S'ATUATZIONE DE SU BONUS SOTZIALE INTEGRATIVU DE S'ABBA PRO S'ANNU 2020
IN S'ÀMBITU TERRITORIALE REGIONALE GESTIDU DAE ABBANOA SPA

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU SOTZIALE ASSOTZIADU

FAGHET PÙBLICU

Est aberta s'iscadèntzia pro presentare sa domanda pro sa cuntzessione de su 'Bonus Integrativu'.

Rechisidos de ammissione a su BONUS Integrativu

ü Sunt ammìtidos a su BONUS Integrativu:

v sos utentes intestatàrios diretos de utèntzia Domèstica Residente, pro a su nessi unu de sos chi faghent parte de su nùcleu ISEE, e in ue siat garantidu chi tèngiant custos rechisidos:

a) sa residèntzia anagràfica de s'intestatàriu de su cuntratu de fornidura de s'abba e s'indiritzu de sa fornidura de su cuntratu depet èssere su matessi, depent cointzìdere;

b) su nominativu de su còditze fiscale de s'intestatàriu de su cuntratu de fornidura de s'abba depet èssere su matessi nominativu de unu cumponente de su nùcleu ISEE.

v Sos utentes indiretos, a cunditzione chi siat garantidu chi sa residèntzia anagràfica de unu cumponente de su nùcleu ISEE siat in s'indiritzu de sa fornidura condominiale o agregada in ue su matessi nùcleu nde usufruit o bi depet èssere sa cunditzione chi s'indiritzu de residèntzia anagràfica de su rechedente potzat èssere collegadu a s'indiritzu de fornidura de s'utèntzia condominiale o agregada.

ü Pro èssere ammìtidos a s'agiudu sos chi ddu pedint depent èssere in sa tipologia sòtziu-econòmica definida ''utèntzia dèbile'. Su rechisidu essentziale pro nde fàghere parte est chi siant utèntzias de nùcleos familiares chi tenent un'indicadore ISEE non superiore a su lìmite de 20.000,00 èuros;

ü su nùcleu ISEE in cunditziones de disàgiu econòmicu sotziale tenet diritu a su BONUS Integrativu pro unu cuntratu de fornidura ebbia.

Mesura de s'agiudu

S'importu de su 'BONUS Integrativu' chi tocat a ogni benefitziàriu est de:

- € 25,00 pro ogni cumponente de su nùcleu familiare si s'indicadore ISEE est inferiore a su lìmite de 9.000,00 èuros;

- € 20,00 pro ogni cumponente de su nùcleu familiare si s'indicadore ISEE est dae € 9.000,00 fintzas a su

lìmite de 20.000,00 èuros.

Regulamentu e modulìstica

In su situ istitutzionale de s'Unione de sos Comunes de su Barigadu e de su Comune de residèntzia o in su situ dedicadu www.bonusacqua.it si podet abbaidare su Regulamentu pro s'atributzione de su BONUS Integrativu.

Su mòdulu ùtile pro presentare sa domanda in ogetu, est a disponimentu in su situ Istitutzionale de s'Unione de sos Comunes de su Barigadu, in s'ufìtziu de Servìtziu Sotziale de su Comune de residèntzia e in su situ istitutzionale de su Comune etotu.

Pro èssere atzetada, a sa domanda de agiudu si depent allegare custos documentos:

v unu documentu de identidade, in vigore, de su rechedente;

v una bulleta riferida a s'utèntzia;

v còpia de s'atestatzione ISEE ORDINÀRIU in vigore a sa data de presentatzione de sa domanda.

Iscadèntzia ùrtima e modalidade de presentatzione de sas domandas

Sos interessados podent presentare sa domanda ùtile pro sa cuntzessione de su BONUS INTEGRATIVU a intro e no a pustis de su 30/12/2020 impreende custos canales:

- posta eletrònica:

- posta eletrònica tzertificada: sotziale@pec.unionecomunibarigadu.it

- cunsigna a manos in s'Ufìtziu de sos Servìtzios Sotziales de su Comune de residèntzia.

- racumandada A/R indiritzada a su Comune de residèntzia.

- cun sa protzedura online a disponimentu in su situ dedicadu www.bonusacqua.it

Busache, su 24.11.2020

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU SOTZIALE ASSOTZIADU

F.du Dot.ra Maria Mascia

(MM)

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Referente: marinella marras
Indirizzo: Piazza Matteotti
Telefono: 0783651223  
Fax: 0783651573  
Email: ragioneria@comuneardauli.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto