Vai a sottomenu e altri contenuti

Bandu de mobilidade geòmetra

Bandu de mobilidade geòmetra

Cunvocatzione protzedura mobilidade pro mesu de su passàgiu diretu cunforma a s'art. 30 de su D.Lgs. 165/2001 pro sa cobertura de oràriu partziale (part-time) e tempus indeterminadu de n. 1 istrutore tècnicu, cat. C.1, de collocare in su setore tècnicu.

In su situ istitutzionale de su Comune, paris cun s'avisu in limba italiana sunt istados publicados su Bandu, sa Detèrmina e su Mòdulu pro sa domanda.

************************

COMUNE DE ARDAULE

Provìntzia de Aristanis

Pratza Matteotti, n°2 09081 Ardaule - Tel.0783/651223 - Fax 0783/651573

C.F. 80007390950 - P.IVA 00503960957

ragioneria@comuneardauli.it - protocollo@pec.comuneardauli.it



AVISU PÙBLICU PRO SA COBERTURA PRO MESU DE MOBILIDADE ESTERNA, CUNFORMA A S'ART. 30 DE SU D.LGS. 165/2001, DE N. 1 POSTU DE ISTRUTORE TÈCNICU - CAT. C1- DE COLLOCARE IN SU SETORE TÈCNICU, A TEMPUS PARTZIALE (PART-TIME) E A TEMPUS INDETERMINADU .

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

In esecutzione de sa Determinatzione n. 61 de su 18/06/2020 de su Responsàbile de s'Ufìtziu Amministrativu;

FAGHET PÙBLICU

Art. 1

Cunvocatzione de su bandu

Est cunvocadu s'avisu de mobilidade esterna pro sa cobertura de su postu de orgànicu de ''Istrutore Tècnicu'' categoria C1, mediante mobilidade esterna, cunforma a s'art. 30 de su D.lgs. 165/2001, pro n° 30 oras a sa chida e a tempus indeterminadu.

Art. 2

Critèrios pro sa cobertura de su postu

Pro seberare su traballadore de assùmere, s'at a fàghere una seletzione pro tìtulos e collòchiu cun sas modalidades indicadas in sos artìculos chi sighint;

Art. 3

Rechisidos pro sa partetzipatzione

Podent partetzipare a sa seletzione sos candidados chi tenent custos rechisidos:

1. èssere dipendente cun cuntratu de traballu subordinadu a tempus partziale, fintzas a 30 oras a sa chida e indeterminadu, in una de sas amministratziones pùblicas indicadas in s'artìculu 1, comma 2, de su decretu legislativu n.165/2001, sugeta a regime de limitatzione pro sas assuntzione de personale in base a sos disponimentos normativos in vigore, comente ''istrutore tècnicu'' o in perfilu professionale ecuivalente, cun incuadramentu in sa categoria giurìdica ''C'', de su cumpartu ''Regiones e Autonomias Locales'' sentza leare in cunsideru sa positzione econòmica achirida in sa categoria narada in antis, o in categoria giurìdica e perfilu professionale parìvile si apartenent a cumpartu diferente;

2. tènnere su tìtulu de istùdiu netzessàriu pro s'atzessu dae s'esternu a su perfilu professionale ogetu de seletzione, o, in su casu ispetzìficu: diploma de maduridade de geòmetra o peritu edile o diploma de maduridade dadu dae un'istitutu tècnicu industriale o dae un'istitutu professionale pro s'indùstria e s'artigianadu o làurea in disciplinas tècnicas o àteru tìtulu parìvile;

3. tènnere sa patente de guida de categoria B;

4. àere passadu in s'Ente de apartenèntzia su perìodu de prova previdida in su cuntratu;

5. non tènnere protzedimentos disciplinares tziviles o penales abertos o serrados cun s'aplicatzione de sa santzione o de sa cundenna;

6. no àere tentu cundennas penales o non tènnere protzedimentos penales o disciplinares giai cumentzados chi impedint sa costitutzione de unu raportu de traballu cun s'Amministratzione Pùblica;

7. tènnere preventivu de su nulla osta inconditzionadu de s'Amministratzione de apartenèntzia pro su trasferimentu pro mobilidade, cunforma a s'art. 30 de su D.lgs. 165/2001;

8. tènnere s'idoneidade psico-fìsica pro sas mansiones ispetzìficas de su postu de leare.

Custos rechisidos, cun sa pena de esclusione, depent resurtare ca sos candidados ddos tenent a sa data de s'iscadèntzia pro presentare sa domanda de partetzipatzione a sa protzedura de mobilidade e fintzas a su momentu de su perfetzionamentu de sa tzessione de su cuntratu.

S'atzertamentu chi su candidadu non tèngiat sos rechisidos, fintzas un'ebbia de sos rechisidos indicados in antis, at a portare a s'esclusione dae sa protzedura de mobilidade o, si at a èssere fatu prima de sa tzessione de su cuntratu, a sa decadèntzia de su diritu a sa nòmina.

S'Amministratzione Comunale garantit oportunidades uguales tra òmines e fèminas pro s'atzessu a su traballu, gasi comente prevididu dae su D.lgs. 11.04.2006, n. 198.

S'individuatzione de su candidadu binchidore at a èssere fata dae una Commissione giudicadora apòsita, leende in consideru sos tìtulos e unu collòchiu, comente indicadu in s'art. 1, comma 2, de su d.lgs. n. 165/2001.

Art. 4

Domanda de partetzipatzione.

Sos interessados ant a dèpere presentare domanda, in paperi sèmplitze, a intro de s'iscadèntzia de 30 dies dae sa data de publicatzione de custu bandu in s'albo pretòriu de su Comune, cun una de custas modalidades:

- cunsigna a manos a s'Ufìtziu protocollu

- cun su servìtziu postale cun racumandada A/R (in custu casu at a bàlere sa data de su timbru postale) a custu indiritzu: Comune de Ardaule, Pratza Matteotti, 2 - 09081 Ardaule (Aristanis);

- tramite posta eletrònica tzertificada, a custu indiritzu: protocollo@pec.comuneardauli.it

Sos documentos presentados ant a dèpere èssere firmados cun firma autògrafa. Ant a èssere atzetadas fintzas sas domandas firmadas cun firma digitale ebbia si mandadas cun utèntzia personale de posta eletrònica tzertificada (tzirculare n. 12/2010 Presidèntzia de su Consìgiu de sos Ministros - Dipartimentu de sa Funtzione Pùblica - U.P.P.A.).

Sa domanda non est sugeta a s'autenticatzione de sa firma.

In sa domanda, datada e firmada, sos candidados ant a dèpere decrarare:

- generalidades, istadu tzivile, residèntzia e situatzione familiare;

- ente de apartenèntzia, categoria e perfilu professionale chi si tenet;

- su possessu de sos rechisidos prevididos in s'art. 3 de custu bandu;

A sa domanda si depent allegare:

- su nulla osta de s'Amministratzione de apartenèntzia pro sa mobilidade in essida; (cunditzione indispensàbile pro pòdere partetzipare a sa seletzione);

- su curriculum professionale, cun data e firma;

- ogni àteru elementu cunsideradu ùtile pro sa formatzione de sa graduatòria.

In sa domanda su candidadu at a dèpere indicare: sos datos personales, s'amministratzione pùblica in ue est in servìtziu, sa categoria giurìdica de collocatzione cun indicatzione de sa positzione econòmica a intro de sa matessi amministratzione, su perfilu professionale chi tenet, s'antzianidade de servìtziu a tempus indeterminadu e s'ufìtziu in ue est istadu o est in servìtziu, sos tìtulos de istùdiu chi tenet, s'assèntzia de cundennas penales cun sentèntzia giai giudicada e/o de protzedimentos penales giai incumintzados (in casu contràriu s'at a dèpere dare indicatzione pretzisa).

S'at a pòdere regularizare, a intro de s'iscadèntzia obligatòria indicada in sa comunicatzione relativa cale si siat omissione o imperfetzione (si est incumpleta o irregulare de formulatzione) de una o prus decraratziones de fàghere in sa domanda, chi pertocant sos rechisidos istabilèssidos, chi non cumportant s'esclusione.

Art. 5

Valutatzione de sas domandas

Sas domande de mobilidade ant a èssere valutadas leende in cunsideru custos critèrios e puntègios:

- su tìtulos de istùdiu e s'antzianidade de servìtziu;

- curriculum professionale;

- antzianidade de servìtziu;

A sos tìtulos est dadu su puntègiu màssimu de 10 puntos gasi partzidos:

2,5 puntos pro sos tìtulos de istùdiu (ebbia si superiores a cussu pedidu pro s'atzessu)

5.0 puntos pro sos tìtulos di servìtziu

2,5 puntos pro sos tìtulos diferentes.

Su tìtulu de istùdiu e sas antzianidades de servìtziu pedidos pro sa partetzipatzione a su cuncursu non sunt valutados comente tìtulos de mèritu.

Ant a èssere valutados ebbia sos tìtulos de sos candidados ammìtidos a su collòchiu orale, sa valutatzione s'at a fàghere in antis de fàghere su collòchiu mentovadu.

S'elencu de sos candidados ammìtidos at a èssere publicadu in su situ istitutzionale a intro de 20 DIES DAE S'ISCADÈNTZIA DE SU BANDU. Custa publicatzione at a èssere sa notìfica cun totu sos efetos de lege.

ART. 6

Protzedura de Ammissione de sos candidados

A pustis de s'iscadèntzia pro ddas retzire, sas domandas ant a èssere esaminadas dae su Responsàbile de su Protzedimentu pro s'ammissibilidade issoro.

Si dae custu esame resurtant omissiones o imperfetziones chi si podent sanare, su candidadu at a èssere ammìtidu cun riserva a sa protzedura e at a èssere invitadu a regularizare sas matessi a intro de un'iscadèntzia adeguada.

Si su candidadu non regularizat sa domanda de partetzipatzione a intro de s'iscadèntzia dada at a èssere esclùdidu dae sa protzedura.

In casu, imbetzes, siat proadu ca su candidadu non tèngiat unu o prus de sos rechisidos pedidos in custu avisu pro s'atzessu a sa protzedura o sa domanda sua non podet èssere ammìtida, nd'at a èssere disposta s'esclusione.

S'esclusione eventuale dae sa protzedura de mobilidade, giustificada a manera dèpida, at a èssere comunicada cun comunicatzione personale a s'interessadu.

Art. 7

Modalidades pro comente fàghere su collòchiu.

Su collòchiu, fatu cun una Commissione incarrigada a manera apòsita, tenet sa punna de averiguare chi su candidadu tèngiat a beru sos rechisidos atitudinales e professionales dimandados pro su postu de leare.

Su collòchiu est passadu cun una votatzione de a su nessi 21/30.

In sa valutatzione de su collòchiu ant a èssere leados in consideru custos elementos:

a) Preparatzione professionale ispetzìfica;

b) Gradu de autonomia in s'esecutzione de su traballu;

c) Connoschèntzia de sas tècnicas de traballu o protzeduras predeterminadas netzessàrias pro s'esecutzione de su traballu;

d) Connoschèntzia de sos programmas e ainas informàticas printzipales netzessàrios pro s'esecutzione de sas mansiones pròpias;

e) Capatzidade de agatare solutziones innovativas in su traballu de fàghere.

Su collòchiu s'at a fàghere in sa sede comunale de Ardaule, Pratza Matteotti 2 - Ardaule (ARISTANIS).

Su calendàriu de sos collòchios at a èssere comunicadu ebbia cun avisu publicadu in su situ istitutzionale de s'Ente, a su nessi 20 (Binti) dies in antis de sa prova. Custa publicatzione tenet totu sos efetos de una notìfica fata cun sa posta, non s'at a dare peruna comunicatzione personale, duncas at a èssere dovere de sos candidados chi ant a presentare domanda de partetzipatzione a custu cuncursu, de si collegare a su situ internet indicadu.

Sos candidados s'ant a dèpere presentare a su collòchiu cun unu documentu de identidade vàlidu.

Si unu candidadu non si presentat balet comente rinùntzia, fintzas si s'assèntzia est dèpida a càusa graves o chi non siat neghe dae su candidadu.

Sa valutatzione e su collòchiu s'ant a fàghere fintzas si at a èssere presentada una domanda ebbia.

Art. 8

Formatzione de sa graduatòria

At a èssere decraradu assignatàriu de su postu de ocupare su candidadu chi at a leare su puntègiu prus artu.

Si dae su collòchiu individuale sa Commissione rilevat ca nessunu de sos candidados tenet sos rechisidos pro tènnere su postu, podet, cun atu giustificadu, protzèdere cunsiderende no idòneos totu sos candidados.

A s'assignatzione de su postu a su candidadu idòneu e a s'aprovatzione eventuale de sa graduatòria, providit su Responsàbile de su Setore Amministrativu, cun determinatzione pròpia, in ue bi sunt, fintzas, sas ispiegatziones de s'atributzione de su puntègiu.

Su Responsàbile si riservat de non protzèdere a s'assignatzione de su postu in su casu chi dae sas domandas retzidas non resurtet perunu candidadu idòneu. S'ant a valutare ebbia sos elementos de mèritu, chi pertocant sa positzione de ocupare, documentados o, in alternativa, decrarados a manera crara e pretzisa. Sas valutatziones de sa Commissione non di podent discùtere o cambiare.

Acabbada sa protzedura seletiva, sa Commissione faghet sa graduatòria de mèritu, otenta summende su puntègiu de sos tìtulos e cussu de su collòchiu, e trasmitit a su segretàriu Comunale sos verbales de sos traballos pròpios e totu su materiale chi pertocat sa protzedura seletiva.

Acabbada sa protzedura seletiva at a èssere fata sa graduatòria de mèritu e ativadu su protzessu de mobilidade chi at a èssere serradu a intro de 30 dies dae sa publicatzione de sa graduatòria.

Su puntègiu finale est sa summa de su puntègiu assignadu a sos tìtulos e de su puntègiu leadu in su collòchiu. In casu de paridade, sa pretzedèntzia at a èssere dada a su prus giòvanu de edade.

ASSUNTZIONE E NORMAS FINALES

Custu avisu non vìnculat in modu perunu custa Amministratzione chi si riservat sa facultade de non assignare su postu in ogetu, fintzas pro disponimentos regionales e/o natzionales chi podent èssere emanados in su mentres.

Custu bandu est lex specialis, duncas sa partetzipatzione a sa protzedura cumportat a manera implìtzita s'atzetatzione, sentza riserva peruna, de totu sos disponimentos chi bi sunt in su bandu.

S'Amministratzione si riservat sa facultade de non protzèdere a s'assuntzione si ddu at a èssere sa disponibilidade de personale pro mesu de mobilidade ''pro torrare a collocare'', o ca sunt istadas emanadas normas chi modìficant sas facultades pro sas assuntziones de s'Ente, o pro resones acapiadas a bisòngios organizativos, econòmicos o semper e cando de interesse pùblicu e fintzas sa facultade de non impreare sa graduatòria de sa seletzione.

S'Amministratzione, cunforma a s'art. 71 de su D.P.R. 445/2000, at a fàghere controllos idòneos, fintzas a campione, pro averiguare chi in sas decraratziones sos candidados apant decraradu sa beridade.

Sas comunicatziones publicadas in su situ web istitutzionale de su Comune tenent valore e totu sos efetos de notìfica.

Pro su chi no est prevididu in custu avisu si faghet riferimentu a sas normativas in vigore, a su CCNL de su cumpartu Funtziones Locales in vigore, a su regulamentu de s'ordinamentu de sos ufìtzios e servìtzios e a su regulamentu de sas protzeduras de sos cuncursos e de sas seletziones.

Su Responsàbile de su Protzedimentu est sa dot.ssa Sonia Boeddu.

Sos interessados ant a pòdere pedire àteras informatziones cun sa posta eletrònica tzertificada: protocollo@pec.comuneardauli.it

Custu avisu est a disponimentu in su situ web istitutzionale de su Comune de Ardaule www.comuneardauli.it

Ogni àtera informatzione chi pertocat custu bandu si podet pedire a s'Ufìtziu Amministrativu - finantziàriu in custas dies e oràriu: dae su lunis a sa chenàbura, dae sas 10,00 a sas 13,00, tel. 0783 - 651223.

Ardaule, su 18.06.2020

Sa Responsàbile de su Servìtziu

Dot.ssa Sonia Boeddu

(MM)

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Referente: marinella marras
Indirizzo: Piazza Matteotti
Telefono: 0783651223  
Fax: 0783651573  
Email: ragioneria@comuneardauli.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto