Vai a sottomenu e altri contenuti

BURSA DE ISTÙDIU NATZIONALE A FAVORE DE SOS ISTUDIANTES DE SAS ISCOLAS SEGUNDÀRIAS DE SEGUNDU GRADU, ISTATALES E PARITÀRIAS, PRO S’ANNU ISCOLÀSTICU 2019/2020

BURSA DE ISTÙDIU NATZIONALE A FAVORE DE SOS ISTUDIANTES DE SAS ISCOLAS SEGUNDÀRIAS DE SEGUNDU GRADU· D. LGS. 13/04/2017 N. 63, ANNU ISCOLÀSTICU 2019/2020 (ISCADÈNTZIA 15/06/2020)

AVISU PÙBLICU E MÒDULOS DE DOMANDA

In sa nova in limba italiana, publicada in su situ istitutzionale de su Comune de Ardaule s'agatat su mòdulu de domanda.

************************************************

AVISU

S'INFORMAT SA TZITADINÀNTZIA CA SI PODET PRESENTARE DOMANDA PRO OTÈNNERE SA BURSA DE ISTÙDIU NATZIONALE A FAVORE DE SOS ISTUDIANTES DE SAS ISCOLAS SEGUNDÀRIASDE SEGUNDU GRADU, ISTATALES E PARITÀRIAS, PRO S'ANNU ISCOLÀSTICU 2019/2020.

PRO OTÈNNERE SA BURSA DE ISTÙDIU EST NETZESSÀRIU:

1. Èssere iscritos a s'annu iscolàsticu 2019/2020 in un'iscola segundària de segundu gradu de su sistema natzionale de istrutzione (iscolas istatales e paritàrias).

2. S'indicadore de sa Situatzione Econòmica Ecuivalente de sa famìllia de apartenèntzia depet èssere a intro de 14.650,00 èuros.

3. Compilare su mòdulu - domanda e allegare custa documentatzione.

- fotocòpia de s'atestatzione de s'ISEE vàlida e emìtida in cunforma a sa normativa previdida dae su DPCM n. 159/2013

- fotocòpia de su documentu de identidade vàlidu de su rechedente.

4. Presentare sa domanda a su Comune de residèntzia (Ufìtziu PROTOCOLLU), a intro de su 15 DE LÀMPADAS 2020. Sa domanda dda podet presentare su genitore, su rapresentante legale de s'istudiante o su matessi istudiante si magiorenne.

5. Sa domanda si podet presentare cun sa posta eletrònica tzertificada e/o ordinària (comente sèberat su Comune) a custu indiritzu: sociale@comuneardauli.it / protocollo@pec.comuneardauli.it

Su Comune at a trasmìtere a sa Regione Sardigna s'elencu de sos istudiantes chi podent èssere ammìtidos e sa Regione at a compilare una graduatòria regionale ùnica, in òrdine descrescente de ISEE, connoschende, in casu de ISEE uguale, sa pretzedèntzia a s'istudiante prus giòvanu de edade. S'elencu de sos istudiantes postos a manera ùtile in sa graduatòria, cheret nàrrere sos benefitziàrios de sa bursa, at a èssere trasmìtidu a su Ministeru de s'Istrutzione. Sa bursa a favore de sos istudiantes benefitziàrios at a èssere erogada cun bonìficu domitziliadu comente at a èssere istabilidu dae su Ministeru de s'Istrutzione. S'importu istabilidu pro ogni bursa de istùdiu est de 200 èuros.

INFORMATIVA PRIVACY

S'informativa est aprontada dae su Ministeru de s'Istrutzione e est publicada in su situ de su Comune www.comuneardauli.it e in su situ de su Ministeru: https://iostudio.pubblica.istrzione.it/web/guest/voucher

MODULÌSTICA E INFORMATZIONES

Sa modulìstica de impreare est a disponimentu in su situ de sa Regione Sardigna: www.regione.sardegna.it, in su situ de su Comune: www.comuneardauli.it e in su Comune de Ardaule.

Pro informatziones:

COMUNE

Ufìtziu Servìtzios Sotziales

Dies e oràriu de abertura: sos Ufìtzios sunt serrados pro s'emergèntzia Covid 19

Telèfono: 0783/651223 su lunis (mangianu e sero), su mèrcuris (sero)

Posta eletrònica: sociale@comuneardauli.it

Posta eletrònica tzertificada: protocollo@pec.comuneardauli.it

MINISTERU DE S'ISTRUTZIONE

situ web https://iostudio.pubblica.istrzione.it/web/guest/voucher

posta eletrònica: iostudio@istruzione.it

Ardaule, su 30.04.2020 SU SÌNDIGU

Pro informatziones:

Ufìtziu/Òrganu: Servìtzios Demogràficos (Anàgrafe, Istadu Tzivile, Eletorale)

Referente: GHERARDO ORSINI

Indiritzu: Pratza Matteotti 2, 09081 Ardaule (ARISTANIS)

Telèfono: 0783651223

Fax: 0783651573

Posta eletrònica: demografici@comuneardauli.it

(MM)

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Referente: marinella marras
Indirizzo: Piazza Matteotti
Telefono: 0783651223  
Fax: 0783651573  
Email: ragioneria@comuneardauli.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto