Vai a sottomenu e altri contenuti

Manifestu CUNVOCATZIONE COMìTZIOS REFERENDUM COSTITUTZIONALE

DE DOMÌNIGA 29 MARTZU 2020

CUNVOCATZIONE DE SOS COMÌTZIOS

COMUNE DE ARDAULE

SU SÌNDIGU

Bidu s'artìculu 138, comma segundu, de sa Costitutzione;

Bida sa lege 25 de maju 1970, n. 352, de sas normas in contu de sos referendum prevididos dae sa Costitutzione e in contu de s'initziativa legislativa de su pòpulu;

Bidu s'artìculu 11 de su testu ùnicu de sas leges de sas normas pro s'eletzione de sa Càmera de sos deputados, de su decretu de su Presidente de sa Repùblica 30 martzu 1957, n. 361, aplicàbile a sos referendum cunforma a s'artìculu 50 de sa lege 25 de maju 1970, n. 352;

Bidu s'artìculu 1, comma 399, primu perìodu, de sa lege 27 de Nadale 2013, n. 147 (lege de istabilidade 2014);

FAGHET PÙBLICU

ca, cun decretu de su Presidente de sa Repùblica 28 de ghennàrgiu 2020, sunt istados cunvocados sos comìtzios pro sa die de domìniga 29 martzu 2020 pro fàghere custu

REFERENDUM COSTITUTZIONALE

«Aprovades su testu de sa lege costitutzionale chi pertocat ''Modificatziones a sos artìculos 56, 57 e 59 de sa Costitutzione in matèria de ridutzione de su nùmeru de sos parlamentares'', aprovadu dae su Parlamentu e publicadu in sa Gazzetta Ufficiale de sa Repùblica italiana - Sèrie generale - n. 240 de su 12 de santugaine 2019?».

Sos traballos preliminares de sos ufìtzios de setzione ant a incomintzare a sas 04,00 de sero de sàbadu 28 de martzu 2020.

SA VOTATZIONE AT A ÈSSERE DOMÌNIGA 29 DE MARTZU 2020, DAE SAS SETE DE MANGIANU A SAS 11 DE NOTE (07.00 - 23.00).

ARDAULE, su 13 de freàrgiu 2020

SU SÌNDIGU

S'ELETORE PRO VOTARE, DEPET AMMUSTRARE A SU PRESIDENTE DE SÈGIU

SA TÈSSERA ELETORALE PERSONALE (O UN'ATESTADU SOSTITUTIVU)

E UNU DOCUMENTU DE IDENTIDADE

(MM)

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Referente: marinella marras
Indirizzo: Piazza Matteotti
Telefono: 0783651223  
Fax: 0783651573  
Email: ragioneria@comuneardauli.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto