Vai a sottomenu e altri contenuti

Avisu pùblicu n. 1 postu de OPERAJU MANUTENTORE

Avisu pùblicu n. 1 postu de OPERAJU MANUTENTORE

Avisu pùblicu pro sa cobertura mediante mobilidade esterna, cunforma a s'art. 30 de su D.Lgs 165/2001, de n. 1 postu de OPERAJU MANUTENTORE - Cat. B - positzione B1 de collocare in su setore tècnicu, a tempus prenu e a tempus indeterminadu.

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

In esecutzione de sa Determinatzione n. 036 de su 15.03.2019 de su Responsàbile de s'Ufìtziu Amm.vu;

FAGHET ISCHIRE

Art. 1

Inditzione de su bandu

Est bandidu s'aviso de mobilidade esterna pro sa cobertura de su postu de orgànicu de ''operaju comunale '' categoria B1, mediante mobilidade esterna, cunforma a s'art. 30 de su D.Lgs 165/2001, pro n° 36 oras a sa chida e a tempus indeterminadu.

Art. 2

Critèrios pro sa cobertura de su postu

Cun sa punna de pòdere seletzionare unu traballadore de assùmere, s'at a fàghere una seletzione pro tìtulos e prova pràtica cun sas modalidades presentadas in sos artìculos chi sighint;

Art. 3

Rechisidos pro partetzipare

Podent partetzipare a sa seletzione sos candidados chi tenent custos rechisidos:

1. Èssere dipendente cun cuntratu de traballu subordinadu a tempus prenu e indeterminadu, in una de sas amministratziones pùblicas indicadas in s'artìculu 1, comma 2, de su decretu legislativu n.165/2001, sugeta a regime de limitatzione de sas assuntziones de personale in base a sas dispositziones normativas in vigore, comente ''Operaju'' o in profilu professionale ecuivalente, cun incuadramentu in sa categoria giurìdica ''B'', de su cumpartu ''Regiones e Autonomias Locales'' sentza leare in consideru sa positzione econòmica otenta in sa categoria indicada in antis, o in categoria giurìdica e profilu professionale ecuivalente si apartenent a àteru cumpartu; acquisire

2. tènnere sa patente de guida de categoria B;

3. èssere in possessu de s'atestadu/patentinu MMT pro màchinas movimentu terra;

4. àere superadu in s'Ente de apartenèntzia su tempus de prova prevididu dae su cuntratu;

5. non tènnere protzedimentos disciplinares tziviles o penales abertos o serrados cun s'aplicatzione de sa santzione o de sa cundenna;

6. non tènnere cundennas penales o non tènnere protzedimentos penales o disciplinares in atu chi impedint sa costitutzione de unu raportu de traballu cun s'Amministratzione Pùblica;

7. tènnere a manera preventiva su permissu inconditzionadu de s'Amministratzione de apartenèntzia pro su trasferimentu pro sa mobilidade, cunforma a s'art. 30 de su D.Lgs. 165/2001;

8. tènnere s'idoneidade psico-fìsica pro sos incàrrigos ispetzìficos de su postu de leare.

Custos rechisitos, a pena de esclusione, sos candidados ddos depent tènnere a sa data de s'iscadèntzia de sa data ùtile pro sa presentatzione de sa domanda de partetzipatzione a sa protzedura de mobilidade e ddos depent tènnere fintzas a su momentu de su perfetzionamentu de sa tzessione de su cuntratu.

S'atzertamentu chi non ddos tèngiant, fintzas unu ebbia de sos rechisidos indicados in antis portat a s'esclusione dae sa protzedura de mobilidade o, si subravènnidu prima de sa tzessione de su cuntratu, sa decadèntzia dae su diritu a sa nòmina.

S'Amministratzione Comunale garantit paris oportunidade tra òmines e fèminas pro s'atzessu a su traballu, comente prevididos dae su D.Lgs. 11.04.2006, n. 198. Un'apòsita Commissione giudicadora at a seberare su candidadu, valutende sos tìtulos e una prova pràtica, comente in s'art. 1, comma 2, de su d.lgs. n. 165/2001.

Art. 4

Domanda de partetzipatzione

Sos interessados depent presentare sa domanda, in paperi sèmplitze, a intro de s'iscadèntzia de 30 dies dae sa data de publicatzione de custu bandu in s'albo pretòriu de su Comune, E DUNCAS A INTRO DE SA 01.00 de sero (h. 13.00) DE LUNIS 15 ABRILE 2019 - cunsignende∙dda a manu a s'Ufìtziu protocollu o mandende∙dda cun su servìtziu postale cun racumandada A/R (in custu casu balet sa data de su timbru postale) a custu indiritzu: Comune de Ardaule, Pratza Matteotti, 2 - 09081 Ardaule (Aristanis); - cun sa posta eletrònica tzertificada, a custu indiritzu: protocollo@pec.comuneardauli.it. Ant a èssere atzetadas sas domandas firmadas cun firma digitale ebbia si mandadas cun utèntzia personale de posta eletrònica tzertificada (tzirculare n. 12/2010 Presidèntzia de su Consìgiu de sos Ministros - Dipartimentu de sa Funtzione Pùblica - U.P.P.A.).

Sa firma de sa domanda non depet èssere autenticada.

In sa domanda, datada e firmada, sos candidados depent dichiarare:

- generalidades, istadu tzivile, residèntzia e situatzione familiare;

- ente de apartenèntzia, categoria e profilu professionale chi tenent;

- su possessu de sos rechisidos prevididos;

E IN PRUS: sa categoria giurìdica de incuadramentu cun indicatzione de sa positzione econòmica a intro de sa matessi, su profilu professionale chi tenent, s'antzianidade de servìtziu a tempus indeterminadu e s'ufìtziu in ue est istadu o est in servìtziu, sos tìtulos de istùdiu chi si tenent, ca non bi sunt cundennas penales cun sentèntzia passada in giudicadu e/o de protzedimentos penales in atu (in casu contràriu si nde at a dèpere dare indicatzione pretzisa).

Paris cun sa domanda si depent presentare:

- su permissu de s'Amministratzione de apartenèntzia pro sa mobilidade in essida (indispensàbile pro sa partetzipatzione a sa seletzione);

- su curriculum professionale, datadu e firmadu;

- ogni àteru elementu cunsideradu ùtile pro sa formatzione de sa graduatòria.

Cale si siat omissione o imperfetzione (no cumpleta o irregulare in sa comunitzione) de una o prus dichiaratzione de pònnere in sa domanda, chi pertocant a sos rechisidos indicados, chi non previdant s'esclusione, s'at a pòdere regularizare a intro de s'iscadèntzia obligatòria.

Art. 5

Valutatzione de sas domandas

Sas domandas de mobilidades ant a èssere valutadas sighende critèrios e puntègios: su tìtulu de istùdiu e sas antzianidades de servìtziu; su curriculum professionale.

A sos tìtulos si dat su puntègiu màssimu de 10 puntos gasi partzidos:

2,5 puntos pro sos tìtulos de istùdiu (ebbia si superiores a su tìtulu de litzèntzia de iscola segundària de I gradu)

5.0 puntos pro sos tìtulos de servìtzios

2,5 puntos pro sos tìtulos diferentes.

Su tìtulu de istùdiu e sas antzianidades de servìtziu netzessàrios pro sa partetzipatzione a su cuncursu non si valutant comente tìtulos de mèritu. S'ant a valutare ebbia sos tìtulos de sos candidados ammìtidos a sa prova pràtica, sa valutatzione at a èssere fata prima de fàghere sa prova orale numenada.

S'elencu de sos candidados ammìtidos at a èssere publicadu in su situ istitutzionale a intro de 20 DIES DAE S'ISCADÈNTZIA DE SU BANDU. Custa publicatzione balet comente notìfica cun totus sos efetos de lege.

ART. 6

Protzedura de ammissione de sos candidados

A pustis de s'iscadèntzia de sa data pro ddas retzire, sas domandas benint esaminadas dae su Responsàbile de su Protzedimentu pro averiguare s'ammissibilidade issoro. Si dae custu controllu resurtant omissiones o imperfetziones chi si podent sanare, su candidadu at a èssere ammìtidu cun riserva a sa protzedura e at a èssere invitadu a regularizare sas matessi a intro de su tempus giustu. Si su candidadu non regularizat sa domanda de partetzipatzione a intro de s'iscadèntzia dada at a èssere esclùdidu dae sa protzedura. Si imbetzes est provadu chi su candidadu non tenet unu o prus de unu de sos rechisidos pedidu in custu bandu pro partetzipare a sa protzedura, o si sa domanda sua non si podet atzetare, nde at a èssere disposta s'esclusione. S'esclusione eventuale dae sa protzedura de mobilidade, a mànera dèvida, at a èssere fata ischire in deretura a s'interessadu cun comunicatzione.

Art. 7

Modalidade de esecutzione de sa prova pràtica

Sa prova pràtica, cuncordada dae una Commissione numenada pro custu, serbit pro verificare su possessu de sos rechisidos atitudinales e professionales netzessàrios pro su custu traballu. Sa prova pràtica est superada si su candidadu leat unu votu de a su nessi 21/30.

In sa valutatzione de sa prova pràtica s'ant a leare in cunsideru: a) Preparatzione professionale ispetzìfica; b) Capatzidade de autonomia in s'esecutzione de su traballu; c) Connoschèntzia de sas tècnicas de traballu o protzeduras preistabilidas chi serbint pro fàghere su traballu; d) Connoschèntzia de machinàrios e ainas printzipales chi serbint pro custu traballu; e) Capatzidade de agatare solutziones innovativas pro s'atividade de su traballu chi si depet fàghere.

Sa prova pràtica s'at a fàghere in sa sede comunale de Ardaule, Pratza Matteotti 4 - Ardaule (Aristanis). Su calendàriu de sas provas at a èssere comunicadu ebbia cun avisu publicadu in su situ istitutzionale de s'Ente, a su nessi 20 (binti) dies in antis de sa prova. Custa publicatzione balet pro totu comente notìfica pro mesu de sa posta, non s'at a dare peruna comunicatzione personale, duncas sos candidados chi ant presentadu sa domanda de partetzipatzione a custu cuncursu si depent collegare a su situ internet indicadu.

Sos candidados si depent presentare a sa prova pràtica cun unu documentu de identidade vàlidu. Si su candidadu non si presentat est uguale a sa rinùntzia, fintzas si est dèpida a resones de importu mannu.

Sa valutatzione e s'acumprimentu de sa prova pràtica ddu ant a èssere fintzas si at a èssere presentada una domanda ebbia.

Art. 8

Formatzione de sa graduatòria

Su candidadu chi at a leare su puntègiu prus artu at a èssere dichiaradu binchidore de su postu de traballu. Si in sa prova pràtica individuale pro sa Commissione nessunu candidadu tenet sos rechisidos chi serbint pro custu traballu, podet, cun atu motivadu, valutare non idòneos totu sos candidados. Assignare su traballu a su candidadu idòneu e aprovare sa graduatòria est còmpitu de su Responsàbile de su Setore Amministrativu, chi cun determinatzione pròpia, in ue bi sunt fintzas giustificados sos puntègios. Su Responsàbile podet detzìdere de non assignare su postu de traballu si dae sas domandas arribadas non resurtat perunu candidadu idòneu. Ant a èssere ebbia valutados sos elementos de mèritu chi pertocant a su traballu de leare, in alternativa, dichiarados a manera pretzisa e crara. Sas valutatziones de sa Commissione non si càmbiant.

Acabbada sa protzedura seletiva sa Commissione faghet sa graduatòria de mèritu, otenta ponende paris su puntègiu de sos tìtulos e cussu de sa prova pràtica, e trasmitit a su Segretàriu comunale sos verbales de sos traballos pròpios e fintzas totu su materiale chi pertocat sa protzedura seletiva. Acabbada sa protzedura seletiva at a èssere fata sa graduatòria de mèritu e ativadu su protzessu de mobilidade chi at a èssere acabbadu a intro de 30 dies dae sa publicatzione de sa graduatòria.

Su puntègiu finale est sa summa de su puntègiu assignadu a sos tìtulos e de su puntègiu leadu in sa prova pràtica. In casu de paridade, sa pretzedèntzia at a èssere dada a su prus giòvanu d'edade.

ASSUNTZIONE E NORMAS FINALES

Custu avisu non vìnculat in peruna manera custa Amministratzione chi tenet sa facultade de non assignare su traballu in ogetu, fintzas pro disponimentos de caràtere regionale e/o natzionale chi podent èssere emanados in su mentres. Custu bandu costituit lex specialis, duncas sa partetzipatzione a sa protzedura cumportat de atzetare, a manera implìtzita e sentza riserva peruna, totu sos disponimentos chi bi sunt in su bandu etotu. S'Amministratzione tenet sa facultade de non fàghere s'assuntzione a pustis de s'eventuale disponibilidade de personale mediante mobilidade ''pro torrare a collocare'' o pro s'emanatzione de normas chi mudant sas facultades de assuntzione de s'Ente o pro resones chi pertocant netzessidades organizativas, econòmicas o semper e cando de interesse pùblicu e fintzas sa facultade de no impreare sa graduatòria de sa seletzione. S'Amministratzione, cunforma a s'art. 71 de su D.P.R. 445/2000, at a fàghere controllos idòneos, fintzas a campione, pro averiguare si sas dichiaratziones fatas dae sos candidados sunt beras.

Sas comunicatziones publicadas in su situ web istitutzionale de su Comune tenent valore de notìfica a totu sos efetos. Pro su chi no est prevididu in custu avisu si faghet riferimentu a sas normativas in vigore, a su CCNL in vigore de su cumpartu Funtziones Locales, a su regulamentu de s'ordinamentu de sos ufìtzios e servìtzios e a su regulamentu de sas protzeduras de sos cuncursos e de sas seletziones.

Su Responsàbile de su Protzedimentu est sa Dot.ssa Barbara Casula

Sos interessados podent pedire àteras informatziones cun sa posta eletrònica: protocollo@pec.comuneardauli.it

Custu avisu est a disponimentu in su situ web istitutzionale de su Comune de Ardaule www.comuneardauli.it

Ogni àtera informatzione chi pertocat custu bandu si podet pedire a s'Ufìtziu Amministrativu - Protocollu dae su Lunis a sa Chenàbura, dae sas 10,00 a sa 01,00 (10.00-13.00), tel. 0783 - 651223.

Ardaule, su 15.03.2019

Sa Responsàbile de su Servìtziu

Dot.ssa Sonia Boeddu

(MM)

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Referente: marinella marras
Indirizzo: Piazza Matteotti
Telefono: 0783651223  
Fax: 0783651573  
Email: ragioneria@comuneardauli.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto