Vai a sottomenu e altri contenuti

AVISU DISTRIBUTZIONE CALENDÀRIOS DE SU RETIRU DE S’ÀLIGA

AVISU DISTRIBUTZIONE CALENDÀRIOS DE SU RETIRU DE S'ÀLIGA

S'avisat ca si sunt dende sos calendàrios pro sa regorta seberada de s'àliga pro su perìodu ghennàrgiu 2019 - martzu 2019. Si podent retirare in su Comune - isportellu servìtziu tzivile dae su lunis a sa chenàbura dae sas 10.00 de mangianu a mesudie (h. 10.00 - 12.00).

Pro informatziones:
Ufìtziu/Òrganu: Àrea Econòmicu Finantziària
Referente: GIOVANNA PUSEDDU
Indiritzu: Pratza Matteotti 2, 09081 Ardaule (Aristanis)
Telèfono: 0783651223
Fax: 0783 651573
Posta eletrònica: ragioneria@comuneardauli.gov.it

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Referente: marinella marras
Indirizzo: Piazza Matteotti
Telefono: 0783651223  
Fax: 0783651573  
Email: ragioneria@comuneardauli.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto