Vai a sottomenu e altri contenuti

ORDINÀNTZIA PRO SA TZIRCULATZIONE ISTRADALE IN OCASIONE DE SA MANIFESTATZIONE “MERCADOS DE NADALE 2018 / MERCATINI DI NATALE 2018”

ORDINÀNTZIA PRO SA TZIRCULATZIONE ISTRADALE IN OCASIONE DE SA MANIFESTATZIONE ''MERCADOS DE NADALE 2018 / MERCATINI DI NATALE 2018''

In ocasione de sa manifestatzione numenada ''mercatini di Natale / mercados de Nadale'', lòmpida a sa de IV editziones e chi s'at a fàghere in sa carrera Roma e in pratza Salvatore Deiana - cun sa punna de assegurare sa seguresa e incolumidade pùblica - su Sìndigu at fatu un'ordinàntzia pro mudare a manera temporànea sa tzirculatzione de su tràficu in su tzentru urbanu.

Su 15 de su mese de nadale, dae sas 11.00 de mangianu a mesunote est vietadu a sos mezos de tzirculare in sa carrera Roma e in pratza Salvatore Deiana e sunt serradas a su tràficu custas carrera:

carrera Nuoro fintzas a pratza Deiana

carrera Satta fintzas a sa carrera Cagliari

carrera Filzi fintzas a sa carrera Roma

pratza Deiana fintzas a sa carrera Brigata Sassari

carrera Totti fintzas a sa carrera parròchia

carrera Roma fintzas a sa carrera parròchia

carrera Paganini

Est vietadu de si firmare:

in sa carrera Roma, a manu manca e a manu dereta, dae su nùmeru tzìvicu 48 fintzas a pratza Deiana e

dae sa guàrdia mèdica fintzas a sa carrera Brigata Sassari.

S'ordinàntzia est sa nùmeru 19 de s'11.12.2018 e est publicada cumpleta in su situ istitutzionale de su Comune de Ardaule.

(MM)

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Referente: marinella marras
Indirizzo: Piazza Matteotti
Telefono: 0783651223  
Fax: 0783651573  
Email: ragioneria@comuneardauli.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto