Vai a sottomenu e altri contenuti

Progetu “Promemòria Auschwitz Sardigna 2019”

S'Assòtziu ''ARCI Sardegna'' pùblicat unu bandu pro sa partetzipatzione a su Progetu ''Promemòria Auschwitz Sardigna 2019'' (''Promemoria Auschwitz Sardegna 2019'')

S'Assòtziu ''ARCI Sardigna'' pùblicat unu bandu pro sa partetzipatzione a su progetu ''Promemòria Auschwitz Sardigna 2019''

Su Progetu, promòvidu de s'Unione de sos Comunes dae su Barigadu, ant aderidu sos Comunes de Ardaule, Bidoniu, Busache, Fordongianus, Neoneli, Sorradile e Ula, est gestidu dae s'Assòtziu ARCI Sardegna in cooperatzione cun s'Assòtziu ''Deina''.

Promemòria Auschwitz est unu progetu de educatzione a sa tzitadinàntzia europea pensadu pro chi sas generatziones de sos giòvanos connoscant e cumprendant sa cumplessidade de su mundu in ue bivimus cumintzende dae su tempus coladu e dae sos contos suos, a manera chi potzant imparare s'ispìritu crìticu chi serbit a unu protagonismu comente tzitadinos in su presente.

Pro informatziones:
Ufìtziu/Òrganu: Àrea Sòtziu Culturale
Referente: Barbara Casula
Indiritzu: Pratza Matteotti 2, 09081 Ardaule (ARISTANIS)
Telèfono: 0783 025082
Fax:0783 651573
Posta eletrònica:sociale@comuneardauli.gov.it

*****************************

S'Assòtziu ''ARCI Sardegna'' pùblicat unu bandu pro sa partetzipatzione a su Progetu

''Promemòria Auschwitz Sardigna 2019''

''Promemoria Auschwitz Sardegna 2019''

Su Progetu, promòvidu dae s'Unione de sos Comunes de su Barigadu, ant aderidu sos Comunes de Ardaule, Bidoniu, Busache, Fordongianus, Neoneli, Sorradile e Ula, est gestidu dae s'Assòtziu ARCI Sardegna in cooperatzione cun s'Assòtziu ''Deina''.

ITE EST

Promemòria Auschwitz est unu progetu de educatzione a sa tzitadinàntzia europea pensadu pro chi sas generatziones de sos giòvanos connoscant e cumprendant sa cumplessidade de su mundu in ue bivimus cumintzende dae su tempus coladu e dae sos contos suos, a manera chi potzant imparare s'ispìritu crìticu chi serbit a unu protagonismu comente tzitadinos in su presente.

Connòschere e ammentare s'istòria de sa Segunda Gherra Mundiale, de sa Deportatzione e de sa Shoah dae una prospetiva europea cheret nàrrere a fàghere crèschere sa cussèntzia chi custos fatos sunt nàschidos in unu tempus passadu chi tenet meda in cumone cun nois, cun s'istòria nostra, gasi comente sunt sas cunsighèntzias sotziales, polìticas e culturales chi cussa istòria at produidu. Su fràigu de una sotziedade tzivile non podet tènnere àteru a fundamentu si non custas cunditziones e sos viàgios de sa memòria agiudant a educare una generatzione de giòvanos europeos chi siant in gradu de cumprèndere su sensu profundu e cumplessu de sas isfidas de su presente.

S'obietivu generale de Promemòria Auschwitz est de educare a una partetzipatzione chi siat lìbera, crìtica e cussente, proponende unu percursu organizadu chi potzat sustènnere una relatzione, de sighidu, intre istòria, memòria e tzitadinàntzia.

Est un'ocasione chi, a sos chi bi partètzipant, dat s'oportunidade de s'atobiare e aprofundire argumentos istòricos e sotziales chi pertocant sos annos, in unu perìodu chi comintzat a non tènnere prus testimonias diretas, ca non bi sunt prus, de cussos acadimentos terrìbiles.

Su viàgiu a Cracòvia est sa tapa prus de importu e forte de su progetu cun sa vìsita a su Museu Fàbrica de Oscar Schindler, sa vìsita ghiada a su rione e a su chi fiat ex gheto ebràicu de Cracòvia, e cussa a sos campos de cuntzentramentu e istermìniu de Auschwitz-Birkenau, in ue s'at a passare una die intrea.

Promemòria Auschwitz est un'esperièntzia forte meda, chi tocat a sos giòvanos chi partètzipant cun riflessiones profundas chi tenent sa punna ambitziosa de portare sos pitzocos a una partetzipatzione ativa e a una connoschèntzia chi, movende dae sos fatos tràgicos de s'istòria de sa Segunda Gherra Mundiale, arribet a analizare a manera crìtica e profetosa su presente chi bivent.

CHIE

Podent partetzipare a su progetu solu sos giòvanos:

 • Residentes in sos Comunes de ARDAULE, BIDONIU, BUSACHE, FORDONGIANUS, NEONELI, SORRADILE e ULA;
 • Chi tenent un'edade dae sos 18 a sos 25 annos;
 • Chi s'impignent a partetzipare a totu sas partes de su progetu - fintzas a sa formatzione a pustis de su viàgiu e a torrare a sa comunidade s'èsitu de s'esperièntzia - pena s'esclusione automàtica;
 • Chi s'impignent a cuntribuire cun una cuota de 80,00 € chi at a dèpere èssere versada in sas riuniones fatas prima pro preparare su viàgiu a Cracòvia.

COMENTE ADERIRE

Sos interessados depent compilare -on-line ebbia - sa domanda de partetzipatzione a intro e no a pustis de mesunote (h. 24:00) de sàbadu 15 de nadale 2018.

SELETZIONE DE SOS PARTETZIPANTES

Sos giòvanos cun sos rechisidos giai indicados in custu bandu, in antis, ant retzire - solu cun sa posta eletrònica indicada in su mòdulu de domanda - sa cunvocatzione cun totu sas indicatziones pro partetzipare a su collòchiu motivatzionale de seletzione chi ant a fàghere a pustis sos educadores ARCI.

 • Ant a èssere esclùdidos dae su Progetu sos chi:
 • Non si ant a presentare a su collòchiu de seletzione;

Non si ant a presentare fintzas a un'ebbia de sos atòbios de formatzione prevididos dae su Progetu, si ant a èssere seletzionados.

In totu ant a èssere ammìtidos a partetzipare a su Progetu:

 • n. 2 giòvanos residentes in su Comune de ARDAULE,
 • n. 2 giòvanos residentes in su Comune de BIDONIU,
 • n. 3 giòvanos residentes in su Comune de BUSACHE,
 • n. 3 giòvanos residentes in su Comune de FORDONGIANUS,
 • n. 3 giòvanos residentes in su Comune de NEONELI,
 • n. 2 giòvanos residentes in su Comune de SORRADILE,
 • n. 2 giòvanos residentes in su Comune de ULA.

(MM)

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Referente: marinella marras
Indirizzo: Piazza Matteotti
Telefono: 0783651223  
Fax: 0783651573  
Email: ragioneria@comuneardauli.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto