Vai a sottomenu e altri contenuti

Su bilinguismu est profetosu

SU BILINGUISMU EST PROFETOSU!

Cun sa frase Unu pipiu bilìngue est prus abistu sa Regione Autònoma de Sardigna, tempus a como, aiat dadu incomintzu a su progetu BILINGUISMU CRESCHET, sa filiale sarda de Bilingualism Matters in Sardigna, coordinadu dae s'Universidade de Edimburgo

Sos istùdios iscientìficos ant mustradu ca sos pipios bilìngues sunt mègius:

- in atentzione e abistesa,

- leghende e contende,

- imparende àteras limbas

e ca su bilinguismu est unu bene pro s'isvilupu de su pipiu ca, mancari potzat incumintzare prus a tardu a faeddare, a lèghere, cando iscapat est prus lestru e podet colare sos pipios chi connoschent una limba ebbia.

Cando unu pipiu refudat una limba, tocat a cumprèndere pro ite ddu faghet.

No est beru ca su pipiu pro imparare duas limbas paris depet èssere mannitu ca si no ammisturat e isbàlliat. Sas limbas si imparant giai a intro de sa mama.

Su cussìgiu pro chi unu pipiu crescat bilìngue est - prima de totu - chi su babbu, sa mama e totu sas persones acanta tèngiant unu cumportamentu positivu pro su bilinguismu e pro totu sas limbas, fintzas a sas de minoria ca - a livellu cognitivu - non ddu at diferèntzia peruna intre sas limbas, non esistint limbas o dialetos.

Si una de sas limbas chi su pipiu intendet e imparat est ‘prus dèbile', tocat a dd'afortiare cun prus investimentu. E, in una situatzione comente sa chi tenimus pro su sardu, mancari su sardu de su babbu e/o sa mama non siat perfetu, podent faeddare in sardu a sos fìgios chi ant a cumprèndere sos errores dae su faeddare de sa comunidade in ue bivent.

Imparare duas o prus limbas pro sos pipios est naturale; imparant a ddas impreare pro comunicare cun sas persones chi tenent acanta, si bivent in un'ambiente ricu de limbas est normale chi imparent sena dificultade prus de una limba e crescant cun su cherbeddu chi est prus lestru a passare dae un'arresonu a s'àteru, dae un'atividade intelletiva a s'àtera, a traballare cun sa conca, arribant prima a sas rispostas e a sas solutziones. Su cherbeddu bilìngue est unu cherbeddu ‘allenadu' mègius. E no est beru chi sos pipios si confundent cando sunt pesados cun duas limbas. Sa cumpetèntzia de ambas limbas in su chistionu de su pipiu est unu fenòmenu evolutivu normale.

Su bilinguismu in famìllia e, a ogni manera cun sos pipios, est un'investimentu mannu chi ddos agiudat a crèschere mègius. Est de importu mannu isfrutare sa potentzialidade de faeddare duas limbas in famìllia. Pro sos pipios est un'ocasione bona pro tènnere un'isvilupu cognitivu mègius. No est beru ca at a èssere cundennadu a no andare bene in iscola o in sas relatziones sotziales; antzis ! Cun su bilinguismu sunt medas sos vantàgios cognitivos!

Tres situatziones favorint s'isvilupu bilìngue cun èsitu bonu:

Sa possibilidade - Bi depet èssere sa possibilidade ogetiva de imparare sas limbas. Pro imparare duas limbas depet tènnere acanta a su mancu duas persones chi faeddant cun issu duas limbas diferentes. Non depent mancare e, antzis, depent èssere medas, sas ocasiones de ddas faeddare ambas duas; mègius assotziende ogni persone a una limba pretzisa e chi siat semper cussa.

Sa netzessidade - Su pipiu depet tènnere su bisòngiu de imparare ambas duas limbas ca, pro nàrrere, una serbit pro faeddare cun su babbu e s'àtera cun sa mama. Sos pipios bisòngiat a ddos pesare cun coerèntzia e costàntzia pro su chi pertocat sos sèberos de s'educatzione linguìstica. Cando si sèbera su bilinguismu, si depet fàghere de totu pro chi siat netzessàriu e inevitàbile.

Su praghere - Imparare sas limbas depet èssere unu praghere naturale e no a fortza, gherrende ogni die in domo. Sas limbas, pro agradare depent èssere acapiadas a atividades chi agradant e dant tzatzu; e si agradant sunt atzetadas, impreadas e imparadas.

(Resumu lìberu dae sa presentatzione de sa RAS)

Pro nde ischire de prus

Famiglie bilingui, di Bruno Moretti e Francesca Antonini, Osservatorio linguistico della svizzera italiana, Bellinzona, 2000
www.bilingualism-matters.org.uk (prof.ssa Antonella Sorace - Universidade de Edimburgo)

(MM)

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Referente: marinella marras
Indirizzo: Piazza Matteotti
Telefono: 0783651223  
Fax: 0783651573  
Email: ragioneria@comuneardauli.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto