Vai a sottomenu e altri contenuti

Iscritzione Iscola tzìvica de mùsica

Iscola tzìvica sovracomunale Guilcer Barigadu

Annu iscolàsticu 2018/2019

Iscritziones

Su Comune de Ilartzi at promòvidu s'istitutzione de s'Iscola tzìvica de mùsica in forma assotziada cun sos Comunes de su Barigadu e de su Guilcer: Abbasanta, Aidumajore, Ardaule, Bidoniu, Boroneddu, Busache, Fordongianus, Neoneli, Norghiddo, Nughedu Santa Itòria, Soddie, Sorradile, Ula.

Pro s'annu iscolàsticu 2018/2019 faghent parte de s'iscola tzìvica sovracomunale Guilcer Barigadu sos Comunes de: Abbasanta, Ardaule, Bidoniu, Boroneddu, Busache, Fordongianus, Ilartzi, Neoneli, Norghiddo, Nughedu Santa Itòria, Soddie, Sorradile, Tadasune, Ula.

Sunt abertas sas iscritziones a s'Iscola Tzìvica de Mùsica Guilcer Barigadu pro s'annu iscolàsticu 2018/2019 pro custas custas disciplinas:

Violinu

Chiterra Clàssica

Chiterra Moderna

Bassu Eletrònicu

Cantu Clàssicu

Cantu Modernu

Mùsica Corale

Coro Boghes Biancas

Propedèutica Musicale (fintzas a sos oto annos)

Bateria/Percussiones

Pianoforte

Tastiera moderna

Sonu a matriperlas

Sonu

Mùsica de Insieme

Clarinete

Mùsica Eletrònica

Su mòdulu pro s'iscritzione est a disponimentu in su situ istitutzionale de su Comune.

Cursos

Ogni cursu est de 25 letziones individuales a s'annu, ognuna de 30 minutos francu cussas de Mùsica de insieme e de Propedèutica musicale chi ant a èssere de 60 minutos ognuna.

S'organizatzione didàtica est articulada a manera de garantire sa crèschida de sa preparatzione.

S'ativatzione de sos cursos est acapiada a sa disponibilidade de sos maistros, de sos locale e de sas risorsa finantziàrias e a sas domandas chi ant a arribare.

Si non bi sunt sas cunditziones s'Iscola Tzìvica de Mùsica tenet sa facultade de no ativare unu o prus cursos de cussos elencados.

Iscritzione

S'iscritzione a s'Iscola Tzìvica de Mùsica est aberta a totu sos chi ant lòmpidu sos 7 annos a intro de su 30 de abrile de s'annu iscolàsticu de riferimentu (30/04/2019).

Sos pipios prus piticos de s'edade indicada podent èssere iscritos a sa disciplina de Propedèutica Musicale.

In su matessi annu iscolàsticu si podet frecuentare prus de unu cursu individuale.

Su Comune partètzipat a s'ispesa de unu cursu ebbia pro ogni dischente; un'àteru eventuale cursu est totu a càrrigu de su dischente.

Oràrios

Sas letziones diant a dèpere incomintzare in su mese de santandria 2018 e ant a sighire fintzas a su mese de làmpadas 2019. S'oràriu de sas letziones est cuncordadu de acordu su maistru cun su dischente.

Cando su dischente est assente non tenet su diritu de recuperare sas letzione.

Pro custu annu iscolàsticu sos critèrios e sas cuotas sunt sas matessi de s'annu iscolàsticu 2017/2018.

Cuotas

Sa cuota pro sa frecuèntzia in s'annu iscolàsticu 2018/2019 est articulada gasi:

A) Pro sos residentes in unu de sos Comunes chi leant parte a sa gestione assotziada (Ilartzi, Abbasanta, Aidumajore, Ardaule, Bidoniu, Boroneddu, Busache, Fordongianus, Neoneli, Norghiddo, Nughedu Santa Itòria, Soddie, Sorradile, Ula):

· Cursos individuales € 120,00

· Cursos colletivos € 60,00

B) Pro sos residentes in àteros Comunes:

· Cursos individuales € 150,00

· Cursos colletivos € 100,00

In casu de ritiru preventivu dae s'iscola, sa cuota de frecuèntzia no at a èssere torrada.

Francu sa prima letzione de prova, prima de sa segunda letzione est de òbligu dare a su Comune de residèntzia (a su Comune de Ilartzi si sa redisèntzia no est in unu de sos Comunes chi faghent parte de sa gestione assotziada)còpia de su bonìficu bancàriu, chi atestat ca su pagamentu est istadu fatu. In casu contràriu at a èssere cunsideradu comente rinùntzia sentza àteras comunicatziones dae parte de s'iscola.

Iscadèntzia iscritziones

Sa domanda cumpilada e sutascrita cunforma a sa lege, paris cun unu documentu de identidade, si depet presentare in su Comune pròpiu de residèntzia a intro de su 28.09.2018.

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Referente: marinella marras
Indirizzo: Piazza Matteotti
Telefono: 0783651223  
Fax: 0783651573  
Email: ragioneria@comuneardauli.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto