Vai a sottomenu e altri contenuti

Gita Fiera Cavalli - E-stiamo in Barigadu

Alberghi & Viaggi

TGA

tel. 049 769 786 fax 049 769 652

Unione Comuni del Barigadu

E-STIAMO IN BARIGADU

VERONA FIERA CAVALLI

24 - 28 de santugaine 2018

1a die BUSACHE -CASTEDDU/TERRANOA - MILANU - PESCHIERA DEL GARDA - ALBERGO

Addòbiu de sos partetzipantes a mangianu chitzo dae Busache e partèntzia in postale pro s'aeroportu de Terranoa/Casteddu. Acumpridas sas formalidades de imbarcu, decollu cun bolu diretu pro Milanu. A s'arribu, sistematzione in postale e trasferimentu a Peschiera del Garda pro su pràngiu in ristorante. A primu sero, vìsita cun da ghia a Peschiera. Sa tzitadina de bellesa manna, posta in s'oru de su Lagu de Garda, oferit a su visitadore testimonias de totus sas èpocas istòricas: dae s'edade de sas palafitas a su perìodu romanu, dae su medioevu a s'edade iscalìgera, dae su perìodu de dominatzione vèneta a s'edade napoleònica, a sa dominatzione asbùrgica. Oe su tzentru istòricu est ancora a intro de muros artos pentagonales venetzianos, inghirados dae s'abba. Acabbada sa vìsita si torrat in albergo acanta de Verona, sistematzione in sas càmeras, chena e pernotamentu.

2a die FIERA CAVALLI

Ismurzu in albergo e partèntzia pro s'escursione de totu sa die a Fiera Cavalli, manifestatzione chi di faghet ogni annu dae su 1898. Dae su 25 a su 28 de santugaine, Verona est sa capitale mundiale de s'isport ecuestre e logu de riferimentu pro sos apassionados e sos chi traballant cun sos caddos. A chentinas sos eventos, ispetàculos e cumpetitziones chi sos organizadores sunt cuncordende pro tzelebrare a manera digna sa de 120 editziones de Fiera cavalli, chi sighit a èssere sa fiera prus manna dedicada a sos caddos e a s'ecuitatzione. Vìsita a manera autònoma de s'espositzione e pràngiu lìberu. A tardu sero si torrat in albergo, chena e pernotamentu.

3a die VERONA

Ismurzu in albergo e partèntzia a Verona. Addòbiu cun sa ghia e vìsita a una de sas tzitades turìsticas prus connotas de Itàlia, fintzas pro èssere sa tzitade de Romeo e Giulietta e pro s'Arena Romana chi b'est. In Verona bi sunt monumentos famados chi testimòniant totus sos perìodos artìsticos e culturales de sa tziviltade otzidentale, casu casi ùnicu de una presèntzia armoniosa de istiles diferentes. Passigende peri sas carreras de sa tzitade si agatant: s'Arena, su teatru romanu - su mègius abarradu in totu su mundu; Pratza Bra; sa domo de Romeo e Giulietta; Pratza de le Erbe, una pratza retangulare chi est sa sa prus antiga de sa tzitade in su tzentru istòricu de Verona; su Palatzu de sa Ragione; Pratza de i Signori; Porta Borsari; Ponte Pietra, esempru bellu meda de ponte romanu. Pràngiu in ristorante cun màndigos tìpicos de sa traditzione vèneta. Sero lìberu pro passigiare e fàghere còmporas in tzitade. A pustis si torrat in albergo pro sa chena e passare sa note.

4a die MANTOVA

Ismurzu in albergo e partèntzia a Mantova. Addòbiu cun sa ghia e vìsita a sa tzitade. «Una tzitade in forma de Palatzu», custa sìntesi torrat giusta cun s'idea de bellesa e de incantu chi tenimus de Mantova. Pitica e bene pensada, Mantova est prima de totu una mistura ùnica de istòria e arte. Sa tzitade si presentat a sos chi dda visitant prus che totu comente unu pòsidu de arte chi nùmenes famados in su mundu ant ischidu prènere de òperas pretziosas meda. Tzitade antiga meda, sas orìgine suas sunt in s'època etrusca, Mantova est lòmpida a s'isplendore suo in edade comunale e su prus in sa dominatzione longa de sa segnoria de sos Gonzaga (1328-1707). Sìmbolu de sa segnoria gonzaghesca est su Palatzu Ducale, est una de sas prus mannas e elaboradas règias de Itàlia cun 500 tra salas e aposentos, cun pratzas, cortes e giardinos meda. Pràngiu in ristorante. A su merie tempus a disponimentu pro fàghere una passigiada in tzitade e, a pustis, si torrat in albergo pro sa chena e pernotamentu.

5a die SIRMIONE-MILANU - CASTEDDU/TERRANOA - BUSACHE

A pustis de s'ismurzu in albergo, addòbiu cun sa ghia pro visitare Sirmione. Connota dae totus comente ''sa prenda de sas ìsulas e de sas penìsulas'' gràtzias a Catullo, Sirmione est logu apretziadu pro sas famadas propiedades saludares de s'abba termale sua. Non solu su tzentru termale de livellu internatzionale, ma cun su chi abarrat de un'antiga villa romana de sa prima edade imperiale, connota comente sas Grutas de Catullo, sa Roca Iscalìgera e sa crèsia de S. Pedru in Mavino, prus o mancu de su sèculu VIII, oferit unu patrimòniu istòricu e artìsticu ricu. Pràngiu in ristorante. A merie - in tempus - trasferimentu a s'aeroportu de Milanu pro torrare in Sardigna. A s'arribu a Casteddu o Terranoa partèntzia a Busache in postale.

ATENTZIONE:

S'incomintzu e s'agabbu de sos servìtzios ant a dipèndere dae s'aèreu operativu cunfirmadu.

€ 650,00

A su nessi 45 PERSONES

In prus pro sa CÀMERA SÌNGULA: € 100,00 A PERSONE

1 GRATIS OGNI 25 PERSONES CHI PAGANT

IN SA CUOTA EST POSTU IN CONTU:

 • Trasferimentu in postale a s'aeroportu de Casteddu/Terranoa e torrada
 • Bolu aèreu diretu pro Milanu a/t
 • Tassas aeroportuales e bagàlliu in istiva
 • Postale comente in programma
 • Sistematzione in albergo 3 istellas acanta de Verona
 • Tratamentu de pensione cumpleta cun bevandas (¼ de binu e ½ abba) dae su pràngiu de sa prima die a su pràngiu de s'ùrtima die - ESCLÙDIDU SU PRÀNGIU DE SA 2a DIE DE S'ESCURSIONE LÌBERA A FIERA CAVALLI
 • N° 4 ghias turìsticas de mesu giorronada a Peschiera del Garda, Verona, Mantova e Sirmione
 • N° 4 pràngios in ristorante cun bevandas postas in contu a Peschiera del Garda, Verona, Mantova e Sirmione
 • Asseguratzione mèdicu e bagàllios
 • Assistèntzia in sos ufìtzios nostros die e note
 • Iva.

IN SA CUOTA NO EST POSTU IN CONTU

 • Intradas e extra personales in gènere e totu su chi no est indicadu a manera crara in ''In sa cuota est postu in contu'' fintzas cando sa vìsita est in programma e est a intro de sitos chi tenent s'intrada a pagamentu.
 • INTRADA FIERA CAVALLI (cantu costat su billete de intrada no est ancora a disponimentu,
 • prus o mancu a metade de trìulas ant a èssere publicados sos detàllios)
 • Imposta de sogiorno de pagare in albergo.

NESSUNU SÈBERU EST ISTADU ISTABILÈSSIDU

ORGANIZATZIONE TÈCNICA: Travel Group Alberghi srl a Sòtziu Ùnicu Autorizatzione Provintziale n. de registru 1201, prot. 1349 de su 30/05/2012. Pòlitza RC EUROP ASSISTANCE Itàlia S.p.A. n° 8388780. Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.a - C.F.P.I.R.I.PD. : 04636990287

info@tgaviaggi.it - tgaviaggi@legalmail.it

TGA srl a Sòtziu Ùnicu carrera 4 novembre 6/c 35010 Limena - Padova - Cap.Soc.€ 10.000,00 i.v. - C.F.P.I.R.I.PD:04636990287

Sotziedade sugeta a s'atividade de diretzione e coordinamentu de BONETTI S.r.l.

(MM)

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Referente: marinella marras
Indirizzo: Piazza Matteotti
Telefono: 0783651223  
Fax: 0783651573  
Email: ragioneria@comuneardauli.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto