Vai a sottomenu e altri contenuti

Eletziones regionales 2019 - agiudu pro sos eletores sardos residentes in s'èsteru

Eletziones regionales 2019, agiudu pro sos eletores sardos residentes in s'èsteru

Sos eletores sardos iscritos a s'Anàgrafe italiana residentes in s'èsteru (e cussos chi sunt faghende su protzedimentu de iscritzione, atestadu dae s'Ufìtziu consolare de s'Istadu èsteru dae in ue benint) tenent diritu a unu contributu pro sa partetzipatzione a su votu de sas eletziones regionales, prevididas pro su 24 de freàrgiu 2019.

Su contributu est cunforma a sas ispesas de viàgiu tentas a beru, a su prus fintzas a 250 èuros pro sos eletores chi benint dae istados europeos e 1.000 èuros pro sos eletores chi benint dae istados foras dae s'Europa.

Pro s'Amministratzione Pùblica sunt cunsiderados istados europeos non solu sos Istados de s'Unione Europea ma totu cussos chi si agatant in su territòriu de su continente ''Europa''. Pro nàrrere: Isvìtzera, Norvègia, Finlàndia, Rùssia Europea, Turchia Europea.

S'interessadu si depet presentare a su Comune in ue at votadu e cunsignare a su funtzionàriu incarrigadu sa documentatzione netzessària.

Ebbia a pustis chi at a èssere presentada sa documentatzione cumpleta, s'Amministratzione comunale at a dare su contributu a s'interessadu.

Sos eletores depent:

- èssere iscritos a s'Anàgrafe italiana residentes in s'èsteru (Aire) de su Comune de Ardaule (podent benefitziare de s'agiudu fintzas sos eletores chi tenent ancora su protzedimentu de iscritzione in ativatzione, si est atestada dae s'Ufìtziu consolare de s'Istadu èsteru dae in ue benint);

- àere votadu;

- documentare cun sos billetes totu su viàgiu; èssere arribados a Ardaule non prima de duos meses in antis de sa data de sas votatziones e torrare a s'Istadu èsteru de residèntzia a intro de duos meses a pustis de sas votatziones (in casu de iscalu aèreu o cun sa nave tra s'isbarcu e s'imbarcu non depent passare prus de 24 oras).

Imbetzes, non tenent diritu a su contributu sos eletores chi sunt in s'èsteru pro istùdiu o pro traballu a tempus determinadu chi non podent, pro lege, trasferire sa residèntzia a s'èsteru.

Sos eletores interessados depent pedire su contributu a su Comune in antis de torrare a s'Istadu èsteru.

Si podet delegare, cun dèlega iscrita (abbaidare su modellu allegadu), una persone de fidùtzia pro retirare su dinare.

Documentatzione chi s'eletore depet presentare a su Comune in ue at votadu:

- tèssera eletorale o autorizatzione sostitutiva de sa matessi, vidimada in sa setzione eletorale e chi atestat chi s'eletore at votadu;

- documentu de identidade vàlidu;

- billetes e cartas de imbarcu de andada e torrada chi provant ca su viàgiu est istadu fatu cun sos inditos giai elencados in antis.

Sunt inclùdidas in su contributu:

sas ispesas chi s'eletore at tentu pro su viàgiu in aèreu, nave (in nave s'ispesa de s'eletore ebbia), trenu e postales extraurbanos.

Non si podent pònnere in contu: sas ispesas pro pedàgios autostradales, tassì, màchinas a nolègiu (cun o sentza autista), rimborsu de su carburante a chilòmetru e parchègiu e sa màchina in nave fintzas si sa màchina est de propiedade.

N.B.:

Chie pro traballu est in un'istadu chi no est cussu de residèntzia podet otènnere su contributu si tenet totu sos rechisidos indicados in sa lege; su contributu at a èssere dadu tenende in contu non sa sede de residèntzia ma cussa de traballu, decraradu a manera crara e pretzisa.

Su billete podet èssere cumulativu. Ant a èssere rimborsadas sas ispesas chi at tentu s'eletore e boghende sas ispesas de prus. Pro nàrrere: si su viàgiu est intestadu a duos viagiadores/eletores, de su totale, su rimborsu at a èssere su 50% a s'unu e su 50% a s'àteru. Si su segundu viagiatore non benefìtziat de sa norma (ca no est eletore AIRE) su rimborsu de su 50% at a andare ebbia in favore de s'eletore. In fines si bi sunt fìgios minorennes (chi pagant) s'ispesa de su billete chi si podet rimborsare at a èssere solu cussu de su sugetu eletore e non de sos fìgios.

Su contributu non si podet dare pro una trata ebbia de su viàgiu. Pro tènnere su contributu s'eletore depet fàghere su viàgiu intreu de andada e torrada cunforma a sa lege; non ddu est sa possibilidade de contributu pro una trata ebbia fintzas si est istada fata in sos tèrmines.

Pro informatziones
Ufìtziu/òrganu: Àrea Econòmicu Finantziària
Referente: GIOVANNA PUSEDDU
Indiritzu: Pratza Matteotti 2, 09081 Ardaule (Aristanis)
Telèfono: 0783651223
Fax: 0783 651573
Posta eletrònica: ragioneria@comuneardauli.gov.it
(MM)

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Referente: marinella marras
Indirizzo: Piazza Matteotti
Telefono: 0783651223  
Fax: 0783651573  
Email: ragioneria@comuneardauli.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto