Vai a sottomenu e altri contenuti

BÈNDIDA DE BENES DE PROPIEDADE COMUNALE

Data pubblicazione on line: 12/07/2021 Data scadenza: 07/08/2021

Si faghet pùblicu ca su Comune de Ardaule cheret bèndere benes de propiedade. S'elencu de sos benes in chistione si agatat in s'allegadu ''Perìtzia de pretziadura''/ ''Perizia di stima''. Totu sos interessados ant a dèpere presentare sas ofertas comente est indicadu in su bandu de gara, a intro e no a pustis de sas 13:30 de su 05/08/2021.

S'asta pùblica, cun protzedura aberta cun su critèriu de su prètziu prus artu in cunfrontu de su prètziu de base, s'at a fàghere su 06/08/2021 a sas 09,30 in sa sede comunale.

S'asta at a èssere vàlida fintzas cun un'oferta ebbia chi depet èsserenon prus bassa desu prètziu base de s'asta. Sunt esclùdidas sas ofertas prus bassas de su prètziu de base de s'asta.

Chie partètzipat, paris cun sa domanda, depet presentare sa còpia de su documentu de identidade.

Cale si siat informatzione s'at a pòdere pedire a s'ufìtziu tècnicu comunale su mangianu dae su lunis a sa chenàbura dae sas 09:00 a sas 13:00, telefonende a su nùmeru 0783/651223 o cun sa posta eletrònica a s'indiritzu: tecnico@comuneardauli.it

Documentos allegados:

PERÌTZIA DE PRETZIADURA

BANDU DE GARA

ALLEGADU A

Pro informatziones:

Ufìtziu/Òrganu: Àrea Tècnica

Referente: DANILO POLA

Indiritzu: Pratza Matteotti 2, 09081 Ardaule (ARISTANIS)

Telèfono: 0783651223

Fax: 0783651573

Posta eletrònica: tecnico@comuneardauli.it

(MM)

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Perìtzia de pretziadura Formato pdf 1864 kb
Bandu de gara Formato pdf 362 kb
Allegadu A Formato pdf 183 kb

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Referente: marinella marras
Indirizzo: Piazza Matteotti
Telefono: 0783651223  
Fax: 0783651573  
Email: ragioneria@comuneardauli.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto