Vai a sottomenu e altri contenuti

AVISU PÙBLICU DE GARA PRO SA GESTIONE DE SU MÒLINU DE SAS OLIAS POSTU IN SU COMUNE DE ARDAULE

Data pubblicazione on line: 05/07/2021 Data scadenza: 30/07/2021

Su responsàbile de su servìtziu tècnicu faghet pùblicu ca su Comune de Ardaule, cun sede in Pratza Matteotti nr. 2, bandit una gara a evidèntzia pùblica, cun su critèriu de s'oferta econòmica prus bantagiosa, pro s'afidamentu de sa gestione de su Mòlinu de sas olias de su Comune de Ardaule postu in sa zona ''P.I.P.''.

Totu sas informatziones chi serbint pro partetzipare a sa gara, sunt indicadas in su bandu de gara e in su capitoladu ispetziale, a disponimentu in su Comune de Ardaule;

S'iscadèntzia pro presentare sas ofertas de mandare a su Comune de Ardaule est a sas 14.00 de su 30/07/2021.

A sa domanda de partetzipatzione a sa gara, si depet allegare, pena s'esclusione, un'atestatzione de s'ispetzione fata, vidimada dae su Comune. Sa vìsita a su mòlinu si podet fàghere pedende∙dda in antis telefonende a su nùmeru 0783/651223 o iscriende a s'indiritzu tecnico@comuneArdaule.it

Su responsàbile de su protzedimentu est su responsàbile de su Servìtziu Tècnicu Geòmetra Danilo Pola.

Documentos allegados:

BANDU

CAPITOLADU

ISCHEMA DE DOMANDA

ISCHEMA ÀTEROS DOCUMENTOS

ISCHEMA DECRARATZIONE SOSTITUTIVA ÙNICA

ISCHEMA OFERTA ECONÒMICA

Pro informatziones:

Ufìtziu/Òrganu: Àrea Tècnica

Referente: DANILO POLA

Indiritzu: Pratza Matteotti 2, 09081 Ardaule (ARISTANIS)

Telèfono: 0783651223

Fax: 0783651573

Posta eletrònica: tecnico@comuneArdaule.it

(MM)

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Bandu Formato pdf 414 kb
Capitoladu Formato pdf 329 kb
Ischema àteros documentos Formato pdf 183 kb
Ischema decraratzione sostitutiva ùnica Formato pdf 204 kb
Ischema domanda Formato pdf 190 kb
Ischema oferta econòmica Formato pdf 96 kb

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Referente: marinella marras
Indirizzo: Piazza Matteotti
Telefono: 0783651223  
Fax: 0783651573  
Email: ragioneria@comuneardauli.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto